Algemene voorwaarden van het THALYS inside panel

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET PANEL THALYS INSIDE

VERSIE VAN 14/01/2020

1. Preambule

1.1. Vennootschap

THI FACTORY, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Marcel Broodthaersplein 4 te 1060 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder btw-nummer BE 0541.696.005 (hierna te noemen "Thalys"), creëerde en beheert een panel dat THALYS inside heet (hierna te noemen het "Panel"). Deze Algemene Voorwaarden hebben tot doel om de werkingsmodaliteiten van het Panel vast te leggen. Elke persoon die zich voor het Panel ingeschreven heeft (hierna: "Lid") wordt verondersteld kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaard te hebben.

1.2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking van zodra het Lid ze tijdens de inschrijving aanvaardt.

2. Onderwerp

Het doel van het Panel is om de waarderingen en suggesties van Leden inzake Thalys - maar ook inzake hun verplaatsingen in het algemeen - te verzamelen, en dit via online enquêtes die regelmatig gelanceerd worden om Leden deel te laten nemen aan de verbetering van het Thalys-aanbod. Door deel te nemen aan het Panel, kunnen de Leden inside punten sparen:

  • deze kunnen ingewisseld worden voor een selectie geschenken in de Giftshop van THALYS inside door alle leden die geen lid zijn van het getrouwheidsprogamma My Thalys World (zie infra, artikel 4.3);
  • in de vorm van Miles voor de leden van het My Thalys World-programma, die gebruikt kunnen worden in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het My Thalys World-programma.

3. Inschrijving

3.1. Inschrijvingsvoorwaarden

Lidmaatschap is gratis en staat open voor elke natuurlijke persoon vanaf 18 jaar (op de dag van inschrijving) met een geldig e-mailadres die minstens een keer met Thalys gereisd heeft en deze Algemene Voorwaarden gevalideerd heeft en kennis heeft genomen van het Privacybeleid van Thalys Inside. Rechtspersonen kunnen zich niet bij het Panel aansluiten.

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van het My Thalys World-programma, zullen de Algemene Voorwaarden van het My Thalys World-programma voorrang hebben voor het Lid, en dit gedurende de hele duur van de inschrijving.

3.2. Inschrijvingsprocedure

Elke persoon die zich wil inschrijven op het Panel, moet het inschrijvingsformulier voor het Panel invullen op de website www.thalysinside.com. Er zal slechts één inschrijvingsaanvraag per persoon in overweging genomen worden. De aanvrager garandeert de juistheid van alle via het inschrijvingsformulier verstrekte informatie en zal de enige verantwoordelijke zijn voor alle onjuiste, onvolledige of verouderde informatie. Elke onjuiste, onvolledige of verouderde inschrijvingsaanvraag kan als ongeldig beschouwd worden; exemplaren met valse aanwijzingen kunnen aan strafrechtelijke vervolging onderworpen worden. De aanvrager geeft zijn toestemming voor alle juridische controles met betrekking tot zijn identiteit, telefoongegevens, postgegevens en elektronische gegevens. Volgend op deze aanvraag wordt er een bevestigings-e-mail verstuurd naar de aanvrager. Om zijn THALYS inside account te activeren, hoeft het Lid alleen maar te klikken op de link in de bevestigings-e-mail en een vragenlijst in te vullen die Thalys in staat zal stellen het profiel van het Lid beter te kennen.

3.3. Opzegging door het Lid

Het Lid kan op elk moment zijn inschrijving op het Panel opzeggen via de link die beschikbaar is op de website www.thalysinside.com. In geval van overlijden van het Lid wordt de inschrijving op het Panel automatisch beëindigd. Opzegging geeft geen enkel recht op compensatie of schadevergoeding en alle tot die datum gespaarde inside punten zullen geannuleerd worden, ook indien later een nieuwe inschrijving volgt. Betreffende de Miles hebben de algemene voorwaarden van het My Thalys World-programma voorrang.

3.4. Uitsluiting door Thalys

Thalys behoudt zich het recht op uitsluiting uit het Panel voor van elk Lid dat deze Algemene Voorwaarden niet zou respecteren, of dat op een oneigenlijke of frauduleuze manier gebruik zou hebben gemaakt van zijn deelname aan het Panel of de inside punten.

Het uitgesloten Lid kan ook voor elke daaropvolgende inschrijvingsaanvraag uitgesloten worden. De uitsluiting geeft geen enkel recht op compensatie of vergoeding en alle gespaarde inside punten zullen definitief geannuleerd worden. Betreffende de Miles hebben de algemene voorwaarden van het My Thalys World-programma voorrang.

4. De Inside punten

4.1. Het sparen van inside punten

De niet-leden van het My Thalys World-programma zullen rechtstreeks 100 inside punten per vragenlijst ontvangen, die bijgeschreven zullen worden op hun THALYS inside-account, waar het Lid deze kan raadplegen.

De leden van het My Thalys World-programma zullen rechtstreeks 100 Miles per vragenlijst ontvangen, die bijgeschreven zullen worden op hun My Thalys World-account. 

4.2. Geldigheid van de inside punten

De aldus door de niet-leden van het My Thalys World-programma vergaarde inside punten blijven geldig zolang het Lid ingeschreven is.

De geldigheid van de aldus door de leden van het My Thalys World-programma vergaarde Miles is vastgesteld in de algemene voorwaarden van het My Thalys World-programma.

Het is niet mogelijk om de inside punten of de Miles over te dragen, na te laten, af te staan of te verkopen aan een derde.

4.3. Gebruik van de inside punten

4.3.1. De THALYS inside Shop - Geschenkencatalogus

Zodra het Lid voldoende inside punten vergaard heeft, kan hij naar de website www.thalysinside.com gaan om hier zijn inside punten in te wisselen tegen een selectie geschenken.

Nadat een bestelling gevalideerd is, ontvangt het Lid per e-mail een bevestiging. De bevestiging van de bestelling betekent dat de ontvangst bevestigd is en niet dat de bestelling geaccepteerd, hoewel deze niet meer door het Lid gewijzigd kan worden. Na het bestellen zullen de inside punten automatisch van het account van het Lid afgetrokken worden. Na het valideren van deze bestelling zal er een e-mail ter bevestiging naar de Leden gestuurd worden.

De bestellingen worden iedere maand verwerkt en het geschenk zal op een werkdag bezorgd worden. De bezorging zal ca. 1 tot 5 weken na aanvaarding van de bestelling plaatsvinden. Het geschenk zal bezorgd worden op het e-mailadres dat gebruikt is voor de inschrijving op het Panel, aangezien de selectie geschenken digitale waardebonnen zijn.

De bestelde geschenken kunnen niet omgeruild of teruggezonden worden. Als de promotiecode op de waardebon niet werkt, moet het Lid zich richten tot de hulpafdeling van Thalysinside@thalys.com, die – na controle – zich tot de fabrikant zal richten en, in het voorkomende geval, een andere waardebon zal opsturen.

Met het oog op de constante verbetering van de kwaliteit van de producten kunnen sommige producten afwijken van de illustraties. Als een product getoond wordt met decoratieve elementen, maken deze laatste geen deel uit van de bestelling. Thalys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten op de website www.thalysinside.com die niet opzettelijk door de THALYS inside Shop gemaakt zijn.

4.3.2. Gebruik van de Miles

Het gebruik van de Miles verloopt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van het My Thalys World-programma.

5. Bijkomende voordelen

Het Panel maakt het via deelname aan wedstrijdspellen (bijvoorbeeld: ideeënchallenge en fotoreportage...) mogelijk om via partners van Thalys prijzen te winnen (bijvoorbeeld: museumtickets, een voucher om van een autoverhuurservice gebruik te maken...). Een gedetailleerd reglement per wedstrijd bepaalt de deelnamevoorwaarden.

Thalys behoudt zich het recht voor om zijn Leden uit te nodigen op evenementen van privé-klanten.

6. Algemene regels

6.1. Wijziging en beëindiging van het panel

Thalys behoudt zich het recht voor om op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, het Panel en de algemene voorwaarden hiervan te veranderen of te wijzigen. Als het Lid de wijzigingen niet aanvaard, kan het zijn inschrijving stopzetten via de voorzieningen in artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden.

Thalys heeft het recht om op ieder moment, met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving van 3 maanden, het Panel te beëindigen. In geval van het afsluiten van het Panel zullen de niet-gebruikte inside punten zonder compensatie geannuleerd worden.

Thalys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, kosten, schade of nadeel die al dan niet rechtstreeks voortvloeien uit de wijzigingen of het beëindigen van het Panel.

6.2 Verwerking van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens die door het Lid tijdens de inschrijving in het Panel verstrekt worden zullen door Thalys in overeenstemming met het Privacybeleid van Thalys Inside gebruikt, verwerkt en bewaard worden, zoals dit tijdens de inschrijving aan het Lid werd aangekondigd. Met dit doel zal Thalys, in zijn rol van verantwoordelijke voor de verwerking, voldoen aan al zijn verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens die uit de AVG voortvloeien.

Zo verbindt Thalys zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te beschermen en om ter bescherming van deze gegevens de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Thalys zal bovendien de vereiste technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of niet-toegestane vernietiging, tegen onopzettelijk verlies en tegen wijziging van, toegang tot, en elke andere niet-toegestane verwerking van de persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een voldoende beschermingsniveau garanderen, rekening houdend met de toestand van de techniek op dit gebied en de kosten die de toepassing van deze maatregelen met zich meebrengen enerzijds en de aard van de te beschermen gegevens en potentiële risico's anderzijds.

De persoonsgegevens die het Lid binnen deze context meedeelde zijn en blijven het exclusieve bezit van het Lid.

Het Lid heeft recht op toegang, correctie, overdracht en verwijdering van zijn persoonsgegevens, en ook recht op verzet tegen en beperking van de verwerking ervan. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden in overeenstemming met het Privacybeleid van Thalys Inside, zoals dit tijdens de inschrijving aan het Lid werd aangekondigd.

6.3 Intellectuele Eigendom

Thalys is houder van alle intellectuele eigendomsrechten, artistieke of andere, die in het Panel gebruikt worden. De inschrijving voor het Panel en het gebruik ervan kent aan het Lid geen enkel recht op deze intellectuele eigendomsrechten toe, noch draagt het enig recht in die zin over aan het Lid.

In overeenstemming met de geldende wetten die de intellectuele eigendomsrechten regelen zijn de reproductie en weergave, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thalys, van alle of een deel van de gecommuniceerde elementen, of die waarvan een Lid door zijn deelname aan het Panel kennis kan hebben, strikt verboden.

6.4. Aansprakelijkheden

Tenzij in dwingende wettelijke bepalingen anders bepaald zal Thalys niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor e-mails - inclusief zij die aankoopbonnen bevatten - die naar een verkeerd e-mailadres verzonden werden en/of voor problemen inzake telefoon- en internetverbindingen die de uitvoering van verplichtingen waarmee Thalys in het kader van het Panel belast is kunnen vertragen of voorkomen. In deze context zal Thalys niet aansprakelijk gehouden worden in geval van toegankelijkheidsproblemen en/of onbeschikbaarheid van de website www.thalysinside.com en de daaruit voortvloeiende diensten en voordelen.

De aansprakelijkheid van Thalys is beperkt tot het crediteren van inside punten op het account van het Lid in geval van een technisch incident.

Thalys kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de voordelen van zijn partners niet beschikbaar zijn.

Betreffende de Miles hebben de algemene voorwaarden van het My Thalys World-programma voorrang.

6.5. Geldigheid van de clausules

In het geval dat een of meerdere clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig verklaard zouden worden of niet uitgevoerd zouden kunnen worden, blijven alle andere clausules geldig en van toepassing.

6.6. Bevoegde rechtbank en Toepasselijk recht

Het Panel THALYS inside en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil over de toepassing of interpretatie van deze Algemene Voorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

6.7. Versies in verschillende talen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands, Duits en Engels. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze verschillende versies is de Franse versie doorslaggevend.s