Algemene voorwaarden van het THALYS inside panel

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET THALYS INSIDE PANEL

1. Preambule

1.1. Maatschappij

THALYS INTERNATIONAL, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Stefaniaplein 20 - 1050 Brussel (BTW BE 0455.370.557, RPR Brussel) heeft een panel gecreëerd en beheert dit panel, THALYS inside genaamd (hierna het "Panel" te noemen). Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel de werkingsmodaliteiten van het Panel vast te stellen. Elke persoon die zich voor het Panel heeft ingeschreven (hierna "Lid") wordt geacht deze Algemene Voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.

1.2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht vanaf hun aanvaarding door het Lid in het kader van zijn inschrijving.

2. Voorwerp

Het Panel heeft tot doel de beoordelingen en suggesties van de Leden over Thalys te verzamelen, maar ook over hun verplaatsingen in het algemeen, via online enquêtes die regelmatig gehouden worden, om zo bij te dragen tot de verbetering van het Thalys-aanbod. Door deel te nemen aan het Panel kunnen de Leden inside points verzamelen:

  • die kunnen worden ingewisseld tegen een selectie van geschenken in de Gift Shop van Thalys inside door alle niet-leden van het Thalys TheCard-programma (cf. verder, artikel 4.3);
  • in de vorm van Miles voor de leden van het Thalys TheCard-programma, die gebruikt kunnen worden in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het Thalys TheCard-programma.

3. Inschrijving

3.1. Inschrijvingsvoorwaarden

De toetreding is gratis en staat open voor iedere natuurlijke persoon van minstens 18 jaar die over een geldig e-mailadres beschikt en minstens één keer met Thalys gereisd heeft. Rechtspersonen kunnen niet toetreden tot het Panel.

3.2. Inschrijvingsprocedure

Iedere persoon die zich voor het Panel wenst in te schrijven moet het inschrijvingsformulier  voor het Panel invullen via de website www.thalysinside.com. Er wordt slechts één aanvraag tot inschrijving per persoon in aanmerking genomen. De aanvrager garandeert de juistheid van alle op het inschrijvingsformulier verstrekte informatie en is als enige verantwoordelijk voor eventuele foutieve, onvolledige of verouderde informatie. Elk foutieve, onvolledige of verouderde aanvraag tot inschrijving kan als nietig worden beschouwd; wanneer ze foutieve vermeldingen bevat, kan een aanvraag aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. De aanvrager geeft de toestemming om alle wettelijke controles met betrekking tot zijn identiteit, zijn telefoon-, post- en elektronische gegevens uit te voeren. In navolging van deze aanvraag wordt een bevestigings-e-mail van de inschrijving gestuurd naar het Lid. Om zijn THALYS inside account te activeren, volstaat het dat het Lid op de link in de bevestigings-e-mail klikt en een vragenlijst invult die THALYS INTERNATIONAL helpt een beter beeld te krijgen van het profiel van het Lid.

3.3. Beëindiging

Het Lid kan zijn inschrijving voor het Panel op elk gewenst ogenblik beëindigen door zich uit te schrijven via de link op de site www.thalysinside.com. Indien het Lid overlijdt, eindigt de inschrijving voor het Panel automatisch. De beëindiging geeft geen aanleiding tot enigerlei compensatie of vergoeding en alle tot dan toe verzamelde inside points zullen geannuleerd worden, ook in geval van een eventuele nieuwe inschrijving. Wat de Miles betreft, zijn de algemene voorwaarden van het Thalys TheCard-programma van toepassing.

3.4. Uitsluiting

THALYS INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om ieder Lid van het Panel uit te sluiten dat deze Algemene Voorwaarden niet naleeft of dat misbruik of op frauduleuze wijze gebruik gemaakt heeft van zijn deelname aan het Panel of van de inside points. Een Lid dat uitgesloten is, kan ook uitgesloten worden van iedere latere aanvraag tot inschrijving. De uitsluiting geeft geen aanleiding tot enigerlei compensatie of vergoeding en alle tot dan toe verzamelde inside points zullen geannuleerd worden. Wat de Miles betreft, zijn de algemene voorwaarden van het Thalys TheCard-programma van toepassing.

4. De Inside points

4.1. Verkrijging van inside points

De niet-leden van het Thalys TheCard-programma krijgen 100 inside points per vragenlijst toegekend, rechtstreeks gecrediteerd op hun THALYS inside account, waar de Leden ze kunnen raadplegen.
De leden van het Thalys TheCard-programma krijgen 100 Miles per vragenlijst toegekend, rechtstreeks gecrediteerd op hun Thalys TheCard-account. 

4.2. Geldigheid van de inside points

De aldus door niet-leden van het Thalys TheCard-programma verzamelde inside points blijven geldig tijdens de hele inschrijvingsduur van het Lid.
De geldigheid van de aldus door de leden van het Thalys TheCard-programma verzamelde Miles is vastgesteld in de algemene voorwaarden van het Thalys TheCard-programma.
Inside points of Miles mogen niet overgedragen, nagelaten, afgestaan of verkocht worden aan een derde.

4.3. Gebruik van de inside points

4.3.1. De THALYS inside Gift Shop - Geschenkcatalogus

Zodra het Lid voldoende inside points verzameld heeft, kan het naar de site www.thalysinside.com surfen om er zijn inside points in te wisselen tegen een selectie van geschenken die er worden voorgesteld.

Na de validatie van een bestelling ontvangt het Lid een bevestigings-e-mail. De bestelbevestiging is een ontvangstbevestiging en geen aanvaarding van de bestelling, die echter niet meer door het Lid gewijzigd kan worden. Eenmaal de bestelling is geplaatst, worden de inside points automatisch afgetrokken van de account van het Lid. Bij de validatie van deze bestelling ontvangen de leden een bevestigings-e-mail.

De bestellingen worden maandelijks verwerkt en het geschenk wordt geleverd op werkdagen. De levering geschiedt ongeveer 1 tot 5 weken na aanvaarding van de bestelling. Het geschenk zal geleverd worden op het e-mailadres dat gebruikt werd voor de inschrijving voor het Panel, aangezien de selectie van geschenken bestaat uit elektronische aankoopbonnen.

Bestelde geschenken kunnen niet ingewisseld of teruggestuurd worden. Als de promotiecode op de aankoopbon defect is, moet het Lid zich wenden tot Support.Thalysinside@thalys.com, dat - na controle - zich tot de fabrikant zal wenden en, in voorkomend geval, een andere aankoopbon zal toesturen.

Als gevolg van de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de producten kunnen sommige producten afwijken van de illustraties. Als de visuele voorstelling van een product decoratieve elementen bevat, maken deze geen deel uitmaken van de bestelling. THALYS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk voor typografische fouten op de site www.thalysinside.com als deze niet te wijten zijn aan het opzet van de THALYS inside Gift Shop.

4.3.2. Gebruik van de Miles

De Miles kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het Thalys TheCard-programma.

5. Extra voordelen

Dankzij het Panel kunnen ook voordelen (toegang museum, voucher Europcar, Box ...) verdiend worden bij de partners van THALYS INTERNATIONAL, op voorwaarde dat het Lid minstens één (1) vragenlijst op drie (3) beantwoord heeft. De deelnamevoorwaarden zijn vastgesteld in een op de website www.thalysinside.com beschikbaar Reglement.

6. Algemene regels

6.1. Wijziging en einde van het Panel

THALYS INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, het Panel en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien het Lid niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan het vrij zijn inschrijving beëindigen onder de in artikel 3.3 vastgestelde voorwaarden.
THALYS INTERNATIONAL kan op ieder ogenblik het Panel beëindigen met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving van 3 maanden. Bij de opheffing van het Panel zullen de ongebruikte inside punten geannuleerd worden zonder compensatie.
THALYS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk voor enigerlei verlies, kosten of andere schade of nadeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de wijzigingen of de beëindiging van het Panel.

6.2. Aansprakelijkheden

THALYS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk voor het versturen van e-mails, waaronder e-mails met aankoopbons, naar een fout adres of voor problemen met telefoon- of internetaansluitingen die de uitvoering van de verplichtingen waartoe het in het kader van het Panel gehouden is, vertragen of verhinderen. De aansprakelijkheid van THALYS INTERNATIONAL is beperkt tot het opnieuw crediteren van de inside points op de account van het Lid in geval van incident. THALYS INTERNATIONAL kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de voordelen van zijn partners niet beschikbaar zijn. Wat de Miles betreft, zijn de algemene voorwaarden van het Thalys TheCard-programma van toepassing.

6.3. Geldigheid van clausules

In geval dat één of meerdere clausules van huidige Algemene Voorwaarden nietig, onwettig of onuitvoerbaar zouden worden verklaard, blijven al de andere clausules geldig en van toepassing.

6.4. Van toepassing zijnde wetgeving, bevoegdheid

Het THALYS inside Panel en deze Algemene Voorwaarden vallen onder de toepassing van het Belgisch recht en elk geschil in verband met de toepassing of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

6.5. Taalversies

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. In geval van een discordantie tussen de verschillende versies, heeft de Franse versie voorrang.