Wedstrijdreglement

REGLEMENT THALYS-SPEL

Wedstrijd "Event Restauration"

ARTIKEL 1 – Voorwerp

1.1 De naamloze vennootschap THI Factory (hierna de "Organisator" genoemd), met maatschappelijke zetel te Marcel Broothaersplein 4, 1060 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0541.696.005, RPR Brussel, organiseert een wedstrijd "Event Restauration" zonder aankoopverplichting (hierna het "Spel" genoemd), waarvan de algemene deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in dit reglement (hierna het "Reglement" genoemd).

1.2       De Wedstrijd vindt plaats van 30 october 2017 om 00.00 tot en met 5 november 2017 om 23.59 (hierna "Wedstrijdduur" genoemd).

1.3        De wedstrijd speelt zich af op de volgende grondgebieden: Frankrijk, België, Nederland en Duitsland (hierna "Thalys-landen" genoemd).

1.4         Behalve voor wat artikel 3 van dit Reglement betreft, mogen de deelnemers geen briefwisseling richten aan of enige telefonische of andere vorm van communicatie voeren met de Organisator tijdens de Duur van het Spel of na de beëindiging ervan.

ARTIKEL 2 – Deelnamevoorwaarden

2.1        Deelname aan het Spel is volledig gratis en houdt geen aankoopverplichting in.

2.2      De Wedstrijd staat open voor iedere meerderjarige die zich correct heeft ingeschreven voor het Thalys Inside Panel en een Thalys-ticket in Comfort 1 heeft gekocht in de periode van 15 mei 2017 tot en met 31 mei 2017, die reist tijdens de "daluren" (d.w.z. niet tijdens het Ontbijt, Lunch of Diner), die voor de Wedstrijdduur woonachtig is in een van de Thalys-landen. Uitgezonderd zijn de (contractuele en gedetacheerde) personeelsleden van de Organisator en iedere andere persoon die deelneemt aan de organisatie van deze Wedstrijd (met inbegrip van de marketing/communicatie en reclame- en promotieadviesbureaus ...) en hun familieleden in de eerste graad die onder hetzelfde dak wonen. In dit verband zijn de medewerkers en hun familieleden in de eerste graad van de moederondernemingen en partners van de Organisator (nl. DB, NMBS, SNCF en NS) eveneens uitgesloten.

2.3       Eveneens uitgesloten zijn de personeelsleden en hun familieleden in de eerste graad van de aandeelhouders en partners van Thalys (met name de NMBS, SNCF en NS).

ARTIKEL 3 – Verloop van de deelname

3.1        Deelname aan het Spel is enkel mogelijk voor de Deelnemers die over een internetverbinding beschikken.

3.2.       Om in aanmerking te komen moet de Deelnemer:

-             klikken op de gepersonaliseerde link in de uitnodigingsmail die naar de Deelnemer werd verzonden op het e-mailadres dat deze heeft vermeld bij de inschrijving in het Thalys Panel "Event Restauration",

-            de onderhavige voorwaarden evenals het Vertrouwelijkheidsbeleid van Thalys aanvaarden,

 

-            Het belang van "food" in het dagelijkse leven beschrijven door de volgende vragen te beantwoorden:

1)    De voorbereiding van een lekkere maaltijd, wat is dat voor u?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

a.    Heel eenvoudig, geen voorbereiding, op restaurant gaan of een maaltijd laten leveren;

b.    Met zorg de ingrediënten uitkiezen;

c.     De ingrediënten op smaak brengen met de perfecte cuisson, een heerlijk sausje, een snufje zout;

d.    Mezelf een pleziertje gunnen;

e.    Andere, te vermelden.

2)    Wat is uw lievelingsgerecht op basis van groenten? En waarom?

3)    Hebt u een culinaire blog?

a.    Ja

b.    Nee

Indien ja, welke?

4)    Vertel ons wat uw affiniteit is met gastronomie ... Waarom moeten we u kiezen om deel te nemen aan de degustatie van de nieuwe restauratie in avant-première?

3.3        Elke Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in het kader van dit Spel verstrekte gegevens. De Organisator behoudt zich het recht voor om de juistheid van de door de Deelnemers verstrekte inlichtingen te controleren.

3.4        Er wordt slechts één deelname (per IP-adres) aanvaard per Deelnemer. In geval van meerdere deelnames, wordt alleen de eerste deelname in aanmerking genomen. De deelnemers erkennen dat de creatie van valse e-mailadressen om hun winstkansen te verhogen leidt tot hun onmiddellijke uitsluiting van het Spel.

ARTIKEL 4 – Selectie van de Winnaars

4.1.     Op 06 november 2017 zal de Organisator 20 winnaars selecteren. (hierna "Winnaars") onder de Deelnemers wier deelname werd aanvaard en wier "Idee" als antwoord op vraag 4 van Artikel 3.2 van dit Reglement origineel en interessant bleek. De Winnaars kunnen slechts één keer door Thalys geselecteerd worden. Nadat ze eenmaal geselecteerd zijn kunnen ze niet meer aan het Spel deelnemen.

4.2        De Organisator zal met elke Winnaar contact opnemen per e-mail (adres opgegeven bij inschrijving voor het Thalys Inside-panel) om de modaliteiten voor de overhandiging van de prijs te bepalen.

4.3        De Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer op elk moment uit te sluiten bij niet-naleving van dit Reglement, met name bij het verstrekken van valse gegevens of in geval van misbruik, vermoeden van bedrog of fraude tijdens zijn deelname. Elke beslissing van de Organisator ter zake is definitief en onherroepelijk.

ARTIKEL 5 – Aan de Winnaars toegekende prijs

5.1        De aan elke Winnaar toegekende prijs bestaat uit:

-       Prijs #1 bestaande uit:

§  Twee toegangstickets voor het Restauration-evenement, op 14 november 2017 in de Bar à Bulles in Parijs.

§  Als de Winnaar in een ander land dan Franrijk woont, één (1) H/T-ticket van Thalys voor twee personen in Premium-klasse (vanuit een door Thalys bediend station naar Parijs), plus een overnachting voor twee personen in Parijs in een hotel gereserveerd door Thalys.

§  Totale waarde van de prijs: € 293 tot € 469 incl. btw, al naargelang van de gevraagde treintickets.

5.2        De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild of uitgekeerd in contant geld. In geen geval mag er een financiële tegenprestatie worden geëist ter vervanging van de aangeboden prijs. De Organisator mag een (of meerdere) aangekondigde prijs/prijzen door (een) andere prijs/prijzen van minstens gelijke waarde vervangen indien externe omstandigheden dat vereisen.

5.3        De Organisator zal met elke Winnaar contact opnemen per e-mail (adres opgegeven bij inschrijving voor het Thalys Inside-panel) om de modaliteiten voor de overhandiging van de prijs te bepalen. De Organisator zal hen daarom vragen om binnen 1 maand na ontvangst van deze e-mail hun postadres te bevestigen. Indien de Winnaars niet antwoorden of deze termijn van 1 maand niet naleven, dan behoudt de Organisator zich het recht voor de prijs te behouden of hem toe te kennen aan de volgende Deelnemer waarvan de kandidatuur het meest recentelijk werd gepubliceerd in overeenstemming met artikel 4.1 van dit Reglement.

5.4        De prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals die wordt toegekend. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of directe of indirecte schade die zich voordoet in verband met de gewonnen prijs. Bovendien biedt De Organisator geen enkele garantie met betrekking tot het nut en de kwaliteit van de prijs.

5.5        Behoudens de uitreiking van de prijs aan de Winnaar wordt geen enkel ander recht, inclusief de intellectuele eigendomsrechten, aan de Winnaar overgedragen.

ARTIKEL 6 – Kosten

6.1        De Deelnemers aan het Spel kunnen gratis en op eenvoudig schriftelijk verzoek, op het postadres van het Spel, de terugbetaling van de verbindingskosten bekomen, met uitsluiting van alle andere aan dit Spel verbonden kosten. Het adres van het Spel is: THI Factory, Marcel Broodthaersplein 4, 1060 Brussel, België.

6.2        De postkosten voor dit verzoek tot terugbetaling, zullen aan het geldende tarief worden terugbetaald, op eenvoudig verzoek bijgevoegd bij het verzoek tot terugbetaling van de verbindingskosten.

6.3.       Rekening houdend met het huidige aanbod van internetdiensten en -technologie waarbij providers de internetgebruikers een gratis of forfaitaire internetverbinding aanbieden, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke verbinding met de website op gratis of forfaitaire basis (via kabel, ADSL of gespecialiseerde verbinding) geen enkel recht geeft op terugbetaling, voor zover de Deelnemer voor zijn algemeen internetgebruik een abonnement heeft bij een internetprovider en de verbinding met de website voor deelname aan het Spel geen extra kosten of uitgaven met zich meebrengt.

6.4        In het geval van een betaalde internetverbinding gefactureerd op grond van de duur van de verbinding, zullen de verbindingskosten met de website voor deelname aan het Spel uitsluitend per overschrijving en op schriftelijk verzoek van de Deelnemer worden terugbetaald.

6.5.       Om de terugbetaling van zijn verbindingskosten, evenals de portkosten voor zijn aanvraag tot terugbetaling, te verkrijgen, moet de Deelnemer een schriftelijke aanvraag, opgesteld op ongezegeld papier, richten tot het Speladres. Die aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

• opgave van zijn naam, voornaam, persoonlijk postadres en e-mailadres

• een fotokopie van een identiteitsbewijs

• de datums, het uur en de duur van de verbindingen met de website

• de kopie(ën) van de gedetailleerde factu(u)r(en) van de telefoonoperator en/of internetprovider waarbij hij geabonneerd is en waarop de datums en uren van zijn verbindingen met de website zijn vermeld.

• een attest van bankidentiteit van de Deelnemer. De terugbetaling zal uitsluitend via overschrijving gebeuren.

6.6        Een Deelnemer (zelfde naam, zelfde adres) kan tijdens de gehele Spelduur maar één verzoek tot terugbetaling doen. De terugbetaling gebeurt op een forfaitaire basis van 2 minuten verbinding, hetzij € 0,45 incl. btw per beantwoorde vragenlijst. De terugbetalingen zullen binnen twee maanden worden uitgevoerd.

ARTIKEL 7 – Aanvaarding van het Reglement

7.1        Door zijn deelname erkent de Deelnemer dit Reglement, alsook het Vertrouwelijkheidsbeleid van Thalys te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

7.2        Klachten met betrekking tot dit Spel dienen per brief binnen de 15 werkdagen na afloop van het Spel te worden verzonden naar het adres vermeld in artikel 6.1 van dit Reglement. Klachten zullen in geen geval mondeling of telefonisch worden behandeld. Niet-conforme klachten zullen niet worden behandeld.

ARTIKEL 8 – Wijzigingen van het Reglement

8.1        De Organisator behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de organisatievoorwaarden van het Spel te wijzigen en het Spel op te schorten, in te korten of te annuleren, en zonder daarvoor enige verantwoording of schadevergoeding aan de Deelnemers of aan derden verschuldigd te zijn. Door zijn deelname aan het Spel is elke Deelnemer automatisch gebonden door de wijzigingen van dit Reglement.

8.2.       De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opschorting, uitstel, wijziging (met inbegrip van hetgeen de toegekende prijzen betreft) of annulering van deze Wedstrijd in geval van onverwachte omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil, en geen enkele vergoeding kan op grond hiervan verschuldigd zijn aan de Deelnemers. De beslissing van De Organisator ter zake is soeverein en onherroepelijk.

ARTIKEL 9 – Bescherming van persoonsgegevens

9.1        Onverminderd de bepalingen van artikel 10 van dit Reglement, zullen de gegevens die elke Deelnemer bij de inschrijving tot het Spel verstrekt, worden gebruikt en opgeslagen met het oog op het goede verloop van het Spel en voor de uitreiking van de prijs aan de Winnaars.

9.2        In het kader van dit Spel zal de Organisator de persoonsgegevens van de Deelnemers verwerken in overeenstemming met het Vertrouwelijkheidsbeleid van Thalys.

9.3        De in het kader van dit Spel verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden worden overgedragen voor commerciële doeleinden zonder het akkoord van de betrokkene. Ze kunnen echter worden overgedragen aan natuurlijke personen of organisaties die in directe relatie staan tot de Organisator en aan andere diensten of aanverwante ondernemingen van de Organisator in het kader van een eventuele outsourcing van de gegevensverwerking van dit Spel.

9.4        Voor het overige is de verwerking van de in het kader van dit Spel verkregen persoonsgegevens onderworpen aan de bepalingen van het Vertrouwelijkheidsbeleid van de Organisator. 

ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendom

10.1    De Deelnemers aanvaarden en erkennen alle aan dit Spel verbonden intellectuele, artistieke en andere eigendomsrechten aan de Organisator af te staan, meer bepaald maar niet beperkt tot het reproductierecht, het vertegenwoordigingsrecht, het wijzigingsrecht, het overdrachtsrecht, het publicatierecht, het verspreidingsrecht, het aanpassingsrecht, op welk medium of op welke wijze dan ook. Deze rechten worden afgestaan voor de gehele duur van de bescherming zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving op de intellectuele-eigendomsrechten en voor een wereldwijde geografische reikwijdte.

10.2    In dit opzicht stemmen de Deelnemers er uitdrukkelijk en zonder voorbehoud mee in dat elke inhoud zoals gedefinieerd in artikel 3.2 (te weten, en zonder dat deze lijst volledig is, berichten, foto's ...) wordt gebruikt, op welk medium dan ook naar keuze van de Organisator, voor perscommuniqués of voor elke andere (interne of externe) commerciële communicatie, op papier of in elektronische versie, die de Organisator later zal gebruiken. Deze toestemming wordt gratis verleend zodra de Deelnemers hun goedkeuring gegeven hebben.

10.3    De Organisator behoudt zich het recht voor om elke inhoud zoals gedefinieerd in artikel 3.2 te verwijderen die niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden en, indien van toepassing, het recht om Deelnemers die pornografische, racistische, gewelddadige, seksuele of commerciële foto's zouden posten of elke andere vorm van propaganda die in strijd is met de belangen van de Organisator, definitief uit te sluiten.

10.3    De Deelnemers verklaren uitdrukkelijk van elke derde die tussenbeide komt of betrokken is, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder eender welke titel, de nodige vergunningen en rechten te hebben verkregen voor het gebruik, de reproductie en de representatie van elke inhoud zoals gedefinieerd in artikel 3.2 in het kader van dit Spel.

10.4    In overeenstemming met de geldende wetten betreffende de intellectuele eigendomsrechten zijn de reproductie en de representatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator, van een deel van of alle elementen van dit Spel ten strengste verboden.

10.5    Deelname aan de Wedstrijd verleent de Deelnemer geen enkel intellectueel eigendomsrecht.

ARTIKEL 11 – Neerlegging en terbeschikkingstelling van het Spelreglement

11.1     Dit Reglement is neergelegd op het kantoor van Meester Jérôme LEGRAIN – Gerechtsdeurwaarder – 66, avenue des Champs Élysées, dat belast is met het toezicht op de goede uitvoering ervan.

11.2     Dit Reglement wordt volledig en gratis ter beschikking gesteld van de Deelnemers via de volgende link: http://www.thalysinside.com/nl/reglement-du-jeu-concours

Het wordt ook gratis verzonden naar alle personen die daar schriftelijk om verzoeken, op het volgende adres: THI Factory, Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België.

11.3     In dat geval zal de terugbetaling van de postzegel plaatsvinden, per brief aan het geldende tarief, indien de Deelnemer hierom expliciet verzoekt in zijn brief en zijn bankgegevens bijvoegt. 

ARTIKEL 12 - Diversen

12.1     Indien een van de bepalingen van dit Spelreglement geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onuitvoerbaar zou worden verklaard krachtens het toepasselijk recht, zal die bepaling geen deel meer uitmaken van dit Reglement, zonder dat dit afbreuk doet aan de wettigheid, geldigheid en bindende kracht van de andere bepalingen van dit Reglement. Elke overtreding van dit Spelreglement, alsook elke poging tot fraude en/of bedrog zal worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer.

12.2.    Drukfouten, spelfouten, zetfouten of andere soortgelijke fouten, kunnen niet als rechtsmiddel tegen de Organisator worden aangevoerd.

12.3     De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen in verband met de website www.thalysinside.com en/of de computers in de winkels en/of het e-mailsysteem of internetproblemen. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen in verband met de hardware- en/of softwareconfiguratie en/of de communicatie van de computers.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht

13.1     Dit Spelreglement valt onder het Belgische recht, ongeacht de regels voor wetsconflicten. De Deelnemer aanvaardt dat elke rechtsvordering voortvloeiend uit zijn deelname aan het Spel of betreffende dit Spelreglement, behoudens andersluidend wettelijk beding, onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België) valt, en aanvaardt zich te onderwerpen aan de rechtspraak van die rechtbanken in het kader van een dergelijke vordering.