Privacybeleid THALYS inside

Thalys[1] is bekommerd om het naleven van uw privéleven.  We verbinden er ons toe om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in strikte naleving van de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in alle openheid.

De doelstelling van dit Privacybeleid is u zo volledig en gemakkelijk mogelijk te informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze internetsite(ThalysInside.com) en/of Thalys-diensten en -producten gebruikt. Het verklaart de volgende zaken:

1. Wie is "verantwoordelijk voor de verwerking" ? Wie is de bevoorrechte "DPO"-contactpersoon? Wie is betrokken?

2. Welke gegevens verzamelen we?

3. Met welke doeleinden en op welke juridische basis worden uw gegevens verwerkt?

4. Hoe beschermen we uw gegevens?

5. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

6. Welke rechten heeft u en hoe oefent u deze uit?

7. Waar kan u klacht neerleggen over de verwerking van uw gegevens door Thalys?

8. Hoelang bewaren we uw gegevens?

9. Hoe gebruiken we de cookies?

10. Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen aan ons Privacybeleid?

 

1. Wie is "verantwoordelijk voor de verwerking" ? Wie is de bevoorrechte "DPO"-contactpersoon? Wie is betrokken?

« THI Factory »[2] en « Thalys International »[3] (hierna « Thalys ») zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens waarover ze beschikken. Dit betekent dat we, Thalys, de doelstellingen en de middelen van de verwerking van deze gegevens bepalen en dat we uw aanspreekpunt en dat van de controleoverheden (de Belgische overheid voor gegevensbescherming) en van de andere Europese controleoverheden zijn voor alle vragen die betrekking hebben op het gebruik ervan.

We hebben als uniek contactpunt een gegevensbeveiligingsagent ("Data Protection Officer" of "DPO") aangeduid binnen onze vennootschap die de volgende gegevens heeft:

Data Protection Officer

data.protection@thalys.com

 

Ons Privacybeleid heeft betrekking op alle natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden als gewone gebruiker van de internetsite of als panellid. 

Dit bericht heeft echter geen betrekking op rechtspersonen.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Uw persoonsgegevens (hierna "uw gegevens") zijn gegevens waarmee u rechtstreeks (gegevens zoals uw familienaam en uw voornaam kunnen u onmiddellijk identificeren) of onrechtstreeks (gegevens zoals uw postcode, uw telefoonnummer of uw contractnummer kunnen u onrechtstreeks identificeren) geïdentificeerd kan worden. 

In geval van interacties met u, kunnen we verschillende gegevens verzamelen volgens de betreffende product/dienstentypes :

 • identificatiegegevens (familienaam, voornaam, adres, e-mailadres...);
 • demografische gegevens (zoals geslacht, taal, leeftijd);
 • beroepsgegevens; 
 • levensgewoonten en verbruiksgewoonten van goederen en diensten; 
 • hobby's en interessegebieden; 
 • gezinssamenstelling;
 • de aankopen die u gedaan hebt in ruil voor uw miles;
 • uw beoordelingen en suggesties over de Thalys-producten of -diensten;
 • beeld- en geluidsopnames;
 • online login en paswoord;
 • commercieel profiel (voorkeursproducten en -diensten, communicatiewijzen waaraan u de voorkeur geeft,..);
 • geolokalisatiegegevens, met name uw IP-adres of uw fysieke plaats enkel wanneer u diensten vraagt die op geolokalisatie gebaseerd zijn;
 • informatie met betrekking tot het surfen en het gedrag op onze internetsite (in functie van de geraadpleegde pagina's, de bekeken producten, de uitgevoerde opzoekingen, enz.). 

 

3. Met welke doeleinden en op welke juridische basis worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het vereiste doeleinde. De verwerking bestaat uit elke (manuele of geautomatiseerde) verrichting op een persoonsgegeven.

In het algemeen gebruiken we uw gegevens:

 • wanneer we uw toestemming verkregen hebben.

In dit geval gebeurt de verwerking die u aanvaardt enkel voor de doeleinden die specifiek beschreven werden bij het opnemen van de toestemming op onze site.

Met name bij het afsluiten van contracten met Thalys kan u uitdrukkelijk via een opt-in instemmen met het ontvangen van communicaties van Thalys en/of partners van Thalys (zonder dat er gegevens naar deze partners worden overgedragen). Indien u dit aanvaardt, zal Thalys u elektronisch nieuwsbrieven (‘Newsletters') versturen die informatie bevatten van commerciële aard over nieuwe producten en diensten, promoties en voordelen, de mogelijkheid om aan spelen-wedstrijden deel te nemen, enz.

Indien u onze Newsletters niet wenst te ontvangen, kan u uw toestemming op elk ogenblik intrekken via de link die rechtstreeks in de Newsletter geïntegreerd is. U vindt bijkomende informatie hierover in het punt Intrekking van uw toestemming

 • In het kader van de uitvoering van uw contract of voor het nemen van maatregelen voor het contract om:
  • uw beoordelingen en suggesties over de Thalys-producten of -diensten te verzamelen;
  • u te laten deelnemen aan online-enquêtes om Thalys te helpen haar aanbiedingen te verbeteren;
  • u te laten deelnemen aan spelen-wedstrijden;
  • u te laten deelnemen aan events die door Thalys georganiseerd worden.

 

We moeten sommige van uw gegevens verzamelen om uw contract uit te voeren. Indien u ervoor kiest deze gegevens niet met ons te delen, zou dit de uitvoering van het contract onmogelijk kunnen maken.

 • om alle wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven waaraan we onderworpen zijn, met name:
  • preventie en opsporing van terroristische inbreuken en andere ernstige vormen van criminaliteit;
  • uitvoering van de wetgeving (zoals de GDPR)
  • fiscale en boekhoudkundige verplichtingen van Thalys.

 

 • om redenen die te maken hebben met ons rechtmatig belang waarbij we erover waken een proportioneel evenwicht te bewaren tussen ons rechtmatig belang en de naleving van uw privéleven. In dit kader kunnen uw gegevens verwerkt worden met het doel om:
  • de goederen van Thalys te beschermen;
  • misbruik en fraude te voorkomen;
  • elk misbruik aan het licht te brengen dat ernstige schade toebrengt of kan toebrengen aan het financiële statuut, de resultaten en/of de reputatie van Thalys; 
  • de regelmatigheid van onze operaties te controleren;
  • onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te vrijwaren, bijvoorbeeld bij geschillen, evenals het bewijs te leveren van een eventuele aantasting van onze rechten;
  • onze relaties met u te beheren en te verbeteren;
  • voortdurend onze internetsite en onze producten/diensten te verbeteren (met name via het afnemen van tevredenheidsonderzoeken en de analyse van de gegevens die via de cookies werden verzameld); 
  • gegevens te analyseren, verslagen van commerciële activiteiten en verkopen op te stellen, de frequentie van de bezoeken en marketingprofielen op te stellen.

4. Hoe beschermen we uw gegevens?

Thalys verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te beschermen en passende veiligheidsmaatregelen in te voeren om het verlies, de vernietiging, het misbruik, de onvrijwillige wijziging of de verspreiding van uw gegevens te vermijden:

 • Door de veiligheidsmaatregelen bij te werken volgens de evolutie van de technologie wanneer dit nodig is; 
 • Door er zich van te verzekeren dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor niet gemachtigde personen;
 • Door in het kader van de veiligheidsprocedures een identiteitsbewijs te vragen vooraleer we u alle persoonsinformatie leveren die op u betrekking heeft; 
 • Door regelmatig back-ups te nemen en deze gegevens op beveiligde servers op te slaan;
 • Door uw gegevens te verwijderen of anoniem te maken wanneer de wettelijke of contractuele periode afloopt of indien Thalys deze niet meer nodig heeft om de doelstelling te verwezenlijken die bij de verzameling ervan vooropgesteld werd.

5. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Thalys verbindt er zich toe uw gegevens niet aan derden te verkopen, te verhuren of af te staan.

Om onze onderneming te beheren en ons te helpen u bepaalde producten en diensten (bijvoorbeeld: werking van onze internetsite, verwezenlijking van tevredenheidsonderzoeken,...) te leveren, doen we een beroep op gespecialiseerde partners die als onderaannemers handelen en contractueel met ons verbonden zijn. Ze moeten dan onze instructies volgen en de vertrouwelijkheid naleven van de gegevens die ze in naam van Thalys ontvangen hebben en mogen deze in geen geval gebruiken voor een ander doel dan de uitvoering van de prestaties voor rekening van Thalys.  

Thalys verzekert er zich van dat deze onderaannemers:

 • slechts over de gegevens beschikken die noodzakelijk zijn om hun taken uit te voeren en
 • zich tegenover Thalys verbinden om enerzijds deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en, anderzijds, deze enkel voor de uitvoering van hun taken te gebruiken.

 

In het kader van Thalys INSIDE dragen we uw gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte over.

6. Welke rechten heeft u en hoe oefent u deze uit?

Overeenkomstig de wetgeving beschikt u over een toegangs-, verbeterings-, verwijderings- en overdraagbaarheidsrecht van uw gegevens. In bepaalde gevallen heeft u eveneens het recht u tegen hun verwerking te verzetten of deze te beperken.

Deze rechten zijn kosteloos en kunnen op elk ogenblik uitgeoefend worden.

A.Algemene rechten 

 • Toegangsrecht: u heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en er een kopie van te ontvangen.
 • Verbeteringsrecht: we nemen alle redelijke maatregelen opdat de gegevens die we bezitten, bijgewerkt zijn en om de gegevens die foutief blijken of die niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking te verwijderen.

We moedigen u aan om regelmatig uw account te openen (indien van toepassing) en uw gegevens te raadplegen om er u van te vergewissen dat ze bijgewerkt zijn. Indien u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht ons te vragen deze te verbeteren.

 • Verwijderingsrecht ("recht om vergeten te worden"): in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer de verwerkte gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking) heeft u het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kan vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, waarna uw gegevens niet meer verwerkt zullen worden (maar wel bewaard blijven).
 • Overdraagbaarheidsrecht: u heeft het recht om te verkrijgen dat de gegevens die u ons heeft geleverd aan u worden overgedragen in een gestructureerd formaat of rechtstreeks door Thalys naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen.
 • Verzetrecht:
  • Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een rechtmatig belang, heeft u het recht u hier op elk ogenblik tegen te verzetten. Weet echter dat in dit geval Thalys het recht heeft u haar rechtmatige redenen voor te leggen die de verderzetting van de verwerking motiveren.
  • U heeft altijd het recht u op elk ogenblik en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van direct marketing en er kan u door Thalys geen enkele uitzondering tegengeworpen worden. Dit omvat eveneens het recht u tegen de profilering te verzetten in de mate waarin deze met direct marketing in verband staat.

B.Intrekking van uw toestemming

Wanneer de verwerking door Thalys op uw toestemming gebaseerd is, kan u deze op elk ogenblik intrekken. Deze intrekking zal de wettelijkheid van de verwerking van uw gegevens die gebeurd is tijdens de periode voor de intrekking van uw toestemming niet op losse schroeven zetten.

In het kader van direct marketing betekent dit dat u zich op elk ogenblik kan uitschrijven uit de nieuwsbrieven (‘Newsletters') en andere commerciële communicatie van Thalys. U wordt dan in "opt-out" gezet. U kan zich uitschrijven door u te wenden tot onze Klantendienst door hier te klikken[4], "Verzoek om inlichtingen" te selecteren en "GDPR / Mijn gegevens" te kiezen in de vervolgkeuzelijst of door op de uitschrijvingslink te klikken die zich onderaan elke e-mail bevindt. U kan zich eveneens uitschrijven via uw Thalys-account.

Gelieve er rekening mee te houden dat de uitoefening van uw verzetrecht tegen het sturen van direct marketing enkel van toepassing is voor het gegeven e-mailadres. Indien u commerciële berichten op meerdere e-mailadressen ontvangt, zal de uitschrijvingsprocedure zoveel als nodig herhaald moeten worden via "mijn Thalys-account" (indien van toepassing) of via de "Uitschrijven"-link die in elke e-mail staat. Indien u zich via brief uitschrijft, moet u de specifieke e-mailadressen opgeven die u wil deactiveren.

C.Tot wie moet u zich richten?

Om uw rechten uit te oefenen, richt u zich tot onze Klantendienst door hier te klikken[5], "Verzoek om inlichtingen" te selecteren en "GDPR / Mijn gegevens" te kiezen in de vervolgkeuzelijst.

Indien u ons een vraag met betrekking tot uw rechten verstuurt, vragen we u uw volledige gegevens mee te delen (familienaam, voornaam, e-mailadres(sen), volledig postadres) en een recto kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen om misbruiken te vermijden en om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren.

7. Waar kan u klacht neerleggen over de verwerking van uw gegevens door Thalys?

Indien u meent dat de wetgeving over de persoonlijke levenssfeer geschonden werd, heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de gegevensbeveiligingsoverheid waarvan de gegevens de volgende zijn:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 2 274 48 00

Mail : commission@privacycommission.be

8. Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wanneer uw gegevens op basis van uw toestemming verzameld worden, gebruiken we deze enkel totdat u uw toestemming intrekt. Vanaf de intrekking van uw toestemming worden uw gegevens bewaard voor de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens. 

Wanneer uw gegevens gebruikt worden om u onze diensten te leveren (bv.: beheer van uw reis, antwoord op uw vragen en aanvragen,...) worden deze gegevens bewaard voor een redelijke periode die beperkt is tot de verwezenlijking van het doel dat bij het verzamelen ervan werd nagestreefd, met inbegrip van de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens. 

In alle gevallen worden uw gegevens bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn of elke andere bewaartermijn die door de wet zou worden opgelegd.

9. Hoe gebruiken we de cookies?

Het heeft geen belang of u panellid of een gewone bezoeker van de site bent, wanneer u onze internetsite gebruikt, plaatsen we "cookies" op uw computer. Een "cookie" is een bestandje dat door onze server naar de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone gezonden wordt waarmee uw surftoestel geïdentificeerd kan worden en waarmee bepaalde persoonsgegevens verzameld kunnen worden.

We gebruiken verschillende soorten cookies:

 • "strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies": hiermee worden bijvoorbeeld uw land en de taal die u verkiest te gebruiken geïdentificeerd om het gebruik van onze site voor u zo eenvoudig en zo aangenaam mogelijk te maken.
 • "prestatiecookies": hiermee verzamelen we bezoekstatistieken van onze site om deze nog gebruiksvriendelijker te maken en een inhoud voor te stellen die beter aan uw behoeften beantwoordt;

U kan de installatie van "cookies" op uw computer weigeren maar een dergelijke weigering kan een verminderde functionaliteit, een vertraging veroorzaken en zelfs de toegang tot sommige diensten van de site verhinderen.

Voor meer informatie over de "cookies" nodigen we u uit ons specifiek beleid op het gebied van "cookies" te lezen.

10. Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen aan ons Privacybeleid?

In een veranderende wereld waarin de technologie voortdurend evolueert, wijzen we er u op dat dit Privacybeleid wijzigingen kan ondergaan.

We nodigen u dan ook uit om de laatste onlineversie van dit Beleid regelmatig te raadplegen en we zullen u via de internetsite of via de andere gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld per e-mail) over elke aanpassing van het Privacybeleid informeren.[1]Het huidige Privacybeleid vertegenwoordigt het beleid dat door de vennootschappen THI Factory en Thalys International is aangenomen en gevolgd wordt.

[2] De vennootschap « THI Factory » is een NV met zetel op het Marcel Broodthaersplein 4 - 1060 Brussel, België en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0541.696.005.

[3] De vennootschap « Thalys International » is een CVBA met zetel op het Marcel Broodthaersplein 4 - Brussel, België en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0455.370.557.

 

[4] https://thalys.secure.force.com/?language=nl&country=be&form=complaint

[5] https://thalys.secure.force.com/?language=nl&country=be&form=complaint