Algemene gebruiksvoorwaarden van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

De Gebruiker van de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie wordt verzocht deze algemene voorwaarden, die via een hyperlink toegankelijk zijn vanaf iedere pagina van onze sites, evenals via het menu op de mobiele Thalys applicatie, aandachtig te lezen.

Door gebruik te maken van voormelde websites of applicatie aanvaardt U de onderhavige algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

Het wordt dan ook sterk aanbevolen dat de Gebruiker deze algemene gebruiksvoorwaarden bij elk bezoek aan voormelde websites of applicatie herleest; Thalys International behoudt zich immers het recht voor ze op ieder ogenblik te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking van zodra zij toegankelijk zijn op de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie.

De onderhavige algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de bijzondere voorwaarden die gelden voor elk type product of dienst dat, in voorkomend geval door de Partners van Thalys, op hogervermelde websites of applicatie wordt aangeboden.

Definities

"Thalys" betekent de dienst van hogesnelheidstreinen die rijden op vier spoornetten in vier landen, namelijk België, Frankrijk, Duitsland, en Nederland, alsook de verschillende merken en andere merktekenen die geëxploiteerd worden door Thalys International in samenwerking met Thalys Nederland.

"Thalys International" is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Stefaniaplein 20 1050 Brussel (BTW BE 0455.370.557, RPR Brussel), die de dienst van de Thalystreinen en de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, evenals de mobiele Thalys applicatie exploiteert.

De "site Thalys.com" verwijst naar de site en de webpagina's geëxploiteerd onder de domeinnaam of het uithangbord Thalys.com. Deze site biedt U met name een interface die toegang geeft tot de sites van de Partners van Thalys, waar U on line verrichtingen kunt doen (reserveren, kopen, huren, …) waarvan het beheer exclusief in handen is van die Partners.

De "site Thalysinside.com" verwijst naar de site en de webpagina's geëxploiteerd onder de domeinnaam of het uithangbord Thalysinside.com. Deze site dient als interface tussen Thalys International en de Panelleden in het kader van het panel Thalysinside.

De "mobiele Thalys website" verwijst naar de site en de webpagina's geëxploiteerd onder de domeinnaam of het uithangbord Thalys.com, en aangepast voor raadpleging via smartphone. Deze mobiele website biedt u met name een interface die toegang biedt tot de oproepcentra van de Partners van Thalys, waarmee u via telefoon bewerkingen (reservaties, koop, huur,…) kunt uitvoeren, waarvan het beheer uitsluitend door deze Partners wordt verzorgd.

De "mobiele Thalys applicatie" verwijst naar de mobiele applicatie geëxploiteerd onder de domeinnaam of het uithangbord Thalys.com, en aangepast voor een raadpleging via smartphone. Deze mobiele applicatie biedt u met name een interface die toegang biedt tot de oproepcentra van de Partners van Thalys, waarmee u via telefoon bewerkingen (reserveringen, koop, huur,…) kunt uitvoeren, waarvan het beheer uitsluitend door deze Partners wordt verzorgd.

"Partner(s)" staat voor iedere leverancier van producten en/of diensten waar de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie toegang toe geeft.

De "smartphone" verwijst naar elke mobiele telefoon van het type smartphone die compatibel is met de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie.

"Panellid" verwijst naar de fysieke persoon die minstens 18 jaar oud is, zich correct heeft ingeschreven voor deelname aan het panel Thalysinside in volle respect van de bepalingen van voorliggende algemene voorwaarden, en die zich ertoe verbindt enkel waarheidsgetrouwe, loyale, precieze en actuele informatie te bezorgen.

Met de termen "U" of "gebruiker" wordt verwezen naar iedere gebruiker van de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie die om het even welk door voormelde websites of applicatie, of door haar Partners aangeboden product of dienst reserveert, bestelt en/of koopt, evenals elk Panellid.

Aansprakelijkheid van Thalys International met betrekking tot de koopverrichtingen en reserveringen

 1. Contractuele betrekkingen

  Bij aankopen of reserveringen vanaf de Site Thalys.com, wordt U geleid naar de pagina's van de Partner van Thalys International die instaat voor die verrichtingen. Indien u deze wilt uitvoeren via de mobiele Thalys website of applicatie wordt u in rechtstreeks telefonisch contact gebracht met de oproepcentra van de Partners van Thalys, die instaan voor deze verrichtingen.

  Noch de websites en pagina's van de Partners, noch hun oproepcentra vallen onder de controle van Thalys International. Ook al kunnen de sites en pagina's van de Partners opgesteld zijn in dezelfde stijl en dezelfde kleuren als de pagina's van de site Thalys.com, toch vallen ze onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Partner. Hetzelfde geldt voor de oproepcentra die instaan voor de verrichtingen rond verkoop of reservering van producten en diensten van Thalys. Thalys International is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites en kan de kwaliteit en goede werking van de producten en diensten die er worden voorgesteld niet garanderen.

  De reservering en/of aankoop van goederen en diensten voorgesteld op de sites van de Partners of via hun oproepcentra heeft rechtstreeks plaats tussen U en de Partner die u de goederen en diensten aanbiedt.

  U aanvaardt dat Thalys International niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de uitvoering of niet-uitvoering van de overeenkomst tussen U en de Partner, noch voor enige fout begaan door deze laatste, noch voor enige vergissing bij de reservering en/of aankoop van de producten of diensten van de Partners.

  Voor iedere garantie betreffende producten of diensten van de Partners, alsook voor iedere klacht of vraag betreffende de pagina's of sites van de Partners, evenals de oproepcentra, verwijzen wij U rechtstreeks naar de algemene of bijzondere voorwaarden van de betrokken Partner.

 2. Klantendienst

  Jede Frage in Bezug auf von Thalys erbrachte Dienstleistungen kann an den Kundendienst gerichtet werden von:

  • Frankrijk/België/Duitsland
   Thalys Klantendienst
   Postbus 14
   B - 1050 Brussel 5
   BELGIË

  • Nederland
   NS HiSpeed Klantenservice
   Postbus 2552
   NL - 3500 GN Utrecht
   NEDERLAND

  Opmerkingen en suggesties betreffende de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie kunnen worden gericht aan de klantendienst van Thalys International:

  • Via de post:
   Thalys International, B.P. 14, B-1050 Bruxelles 5 (België)

  • Per telefoon:
   Uit Frankrijk: +33 8 25 84 25 97 (€ 0,15 per minuut)
   Uit België: +32 70 66 77 88 (internationaal tarief)
   Uit Nederland: +33 8 25 84 25 97 (internationaal tarief)
   Uit Duitsland: 01 805 19 12 19 (€ 0,12 per minuut)

Thalys International wijst iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door haar schuld of haar – zelfs grove – nalatigheid, onder meer door:

Thalys International weist jede Haftung im Falle unmittelbarer oder indirekter Schäden zurück, die durch ihr eigenes - selbst schwerwiegendes - Verschulden bzw. Unterlassung verursacht werden können, einschließlich

 1. De website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie waaronder ook begrepen de onbeschikbaarheid of de technische werking ervan, de eventuele niet-levering of niet-tijdige bijwerking, de eventuele afwezigheid van beveiliging of bescherming van de gegevens tijdens de overdracht via internet waarbij personen of computersystemen betrokken zijn die aan de controle van Thalys International ontsnappen. Thalys International kan de toegang tot voormelde websites of applicatie of een deel hiervan geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken;
 2. De op voormelde websites of applicatie aangeboden informatie, de eventuele onjuistheid hiervan, alsook de inhoud en het gebruik van de websites die met bovenvermelde websites of applicatie verbonden zijn door hypertekst-koppelingen;
 3. Virussen, hacking attacks, computerwormen of feiten die kunnen worden aangemerkt als informaticamisdrijven en die tot doel hebben op de een of andere manier schade toe te brengen aan het computersysteem van een gebruiker van de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie, behoudens opzettelijke fout van Thalys International. Thalys International raadt u aan om in voorkomend geval een antivirusscan uit te voeren op de volledige gedownloade inhoud.

Bovendien wijst Thalys International alle aansprakelijkheid af in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt wordt door:

 1. Het niet afmelden van de mobiele account op het einde van een gebruik, waarbij Thalys International niet aansprakelijk kan gesteld worden door een eventueel ongeoorloofd gebruik door derden;
 2. Het niet synchroniseren van de recentste gegevens op de smartphone van de klant, waarbij Thalys International niet aansprakelijk kan gesteld worden voor onjuiste informatie van de gebruiker die op de mobiele account worden weergegeven, wat een synchronisatieprobleem kan veroorzaken;
 3. Een storing in de werking van uw hardware, waardoor u de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie niet kunt bezoeken of raadplegen;
 4. De reproductie van voormelde websites of applicatie door een derde en in het bijzonder voor elke fout, weglating of weergave van onvolledige, onprecieze of verouderde informatie in vergelijking met de informatie die op de site Thalys.com, of op de mobiele Thalys website of applicatie wordt weergegeven.

Thalys International kan niet garanderen dat de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, en de mobiele Thalys applicatie, en de producten en diensten die er worden aangeboden, compatibel zijn met de hardware van de gebruiker om zich een toegang te verschaffen en deze te raadplegen.

Thalys International behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de functionaliteiten die het mogelijk maken voormelde websites of applicatie te bezoeken of te raadplegen, te wijzigen.

Bescherming van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie

De inhoud, de presentatie van de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, en de mobiele Thalys applicatie (teksten, lay-out, grafische elementen, logo's, enz.), de handelsnaam "Thalys", de merken en andere samenstellende elementen van voormelde websites en applicatie zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die Thalys International beheert.

Iedere reproductie of openbaarmaking door welk middel ook, iedere aanpassing, vertaling, verwerking of gebruik – zelfs gedeeltelijk – van de inhoud van bovenvermelde websites en applicatie is verboden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Thalys International.

Thalys International behoudt zich het recht voor om al dan niet in te stemmen met de creatie van een hypertekst-koppeling tussen uw site en de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie. Voor verzoeken om toestemming kunt u zich wenden tot Thalys International.

Verplichtingen van de Gebruiker van de Thalys websites, evenals van de mobiele Thalys applicatie

De Gebruiker verbindt zich ertoe:

 1. de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die afbreuk kunnen doen aan de rechten van Thalys International of van derden, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten in het bijzonder voormelde websites of applicatie niet te gebruiken voor het verspreiden van handelsgeheimen, schadelijke of onwettige informatie, informatie die in strijd is met de goede zeden of die discriminerend of beledigend is voor Thalys International of voor derden;
 2. de toegang tot de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie niet te verstoren, zich geen toegang te verschaffen tot de informaticasystemen van Thalys International, noch ze te wijzigen, noch ze te gebruiken om computervirussen, hacking attacks, computerwormen, enz. te verspreiden of feiten te begaan die als informaticamisdrijven kunnen worden aangemerkt;
 3. de onderhavige algemene Gebruikersvoorwaarden te respecteren.

Bij niet-naleving van de verplichtingen van de Gebruiker van de website Thalys.com, de website Thalysinside.com, de mobiele Thalys website, of de mobiele Thalys applicatie, behoudt Thalys International zich het recht voor om de toegang tot deze websites en applicatie onmiddellijk te blokkeren, de toegang op haar net te verbieden zonder terugbetaling van de betaalde biljetten en een schadevergoeding te eisen. Bovendien aanvaardt de gebruiker dat hij Thalys International schadeloos moet stellen en moet ontheffen van elke aansprakelijkheid in geval van verlies, schade, vergoedingen, en kosten die door Thalys International worden opgelopen naar aanleiding van het niet respecteren van zijn verplichtingen als gebruiker.

Geldigheid van de clausules

In het geval dat één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden hetzij ongeldig of onwettelijk worden verklaard, hetzij niet kunnen worden toegepast, behouden alle andere clausules hun geldigheid en blijven bindend voor Partijen.

Versies in verschillende talen

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. In het geval er een meningsverschil is over een clausule van deze Algemene Voorwaarden, is de Franse versie doorslaggevend.

Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

Geschillen betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of niet-uitvoering van de rechten en plichten verbonden aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en alleen de Brusselse gerechten zijn bevoegd om deze geschillen te beslechten.